Algemene Voorwaarden

Beste klant,

De Algemene Voorwaarden zijn vanaf 20 september 2021 van kracht.

 

Artikel 1 : Algemeen

Aan de informatie welke op de website “www.simonehaneveer.nl” of andere door Simone Haneveer, al dan niet verstrekte, fysieke uitingen is geplaatst kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 2 : Privacy

Simone Haneveer Fotografie gebruikt de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar dienstverlening.

Simone Haneveer stelt geen persoonsgegevens ter beschikking aan derde partijen tenzij in de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald of de wet Simone Haneveer Fotografie hiertoe verplicht.

Artikel 3 : Publicatie

Simone Haneveer Fotografie publiceert in principe een aantal bewerkte foto’s van de fotoshoots.

Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met het publiceren van de foto’s, zal opdrachtgever zelf zorg moeten dragen voor het doorgeven van hun wensen. Wanneer opdrachtgever niet wilt dat de foto’s worden gepubliceerd, dient opdrachtgever dit tijdens de reservering, per mail, aan te geven.

Artikel 4 : Afdrukken/Vergroting door derden

Er kan geen beroep worden gedaan op Simone Haneveer Fotografie wanneer opdrachtgever de keuze neemt tot het laten afdrukken van de foto’s door derden.

Er kan geen beroep worden gedaan op Simone Haneveer Fotografie wanneer opdrachtgever de keuze neemt tot het laten vergroten/verkleinen van de foto’s door derden.

Artikel 5 : Betaling

Simone Haneveer Fotografie hanteert een aanbetaling van €50,-, waarvoor Simone Haneveer Fotografie een factuur zal sturen al vorens de geplande fotoshoot. Deze factuur zal 3 dagen voor aanvang van de fotoshoot moeten worden voldaan. Simone Haneveer Fotografie zal voor het door opdrachtgever overige verschuldigde bedrag een factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen, na de fotoshoot.

Het verschuldigde bedrag, welke op de factuur vermeld staat, dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever te worden voldaan.

Indien opdrachtgever niet binnen de voorgaande termijn van 14 dagen het verschuldigde bedrag heeft voldaan, zal Simone Haneveer Fotografie een schriftelijke herinnering sturen aan opdrachtgever, waarin aangegeven wordt dat opdrachtgever het verschuldigde bedrag dient te voldoen binnen een termijn van 10 dagen na vervaldatum van de betreffende factuur.

Wanneer opdrachtgever niet binnen de voorgaande termijn van 10 dagen het verschuldigde bedrag heeft voldaan, zal Simone Haneveer Fotografie een verhoging van € 20,- toekennen aan het verschuldigde bedrag, wanneer deze tezamen dienen te worden voldaan binnen een termijn van 7 dagen na vervaldatum van de eerder gestuurde herinnering.

Wanneer door opdrachtgever geen gehoor wordt gegeven aan deze laatste voorgaande termijn van 7 dagen, is Simone Haneveer Fotografie genoodzaakt een Incassobureau in te schakelen en zullen tevens alle daaruit voortkomende kosten op opdrachtgever verhaald worden.

Voor minishoots geldt het verschuldigde bedrag vooruit te betalen. Je krijgt na je aanmelding de factuur in je mailbox.

Artikel 5.1: Cadeaubonnen

De cadeaubonnen zijn in te wisselen op álle fotoshoots welke op mijn website worden aangeboden. De cadeaubon is twee jaar na aankoop geldig, deze dien je tevens mee te nemen naar de fotoshoot. Het is niet mogelijk de cadeaubon in te wisselen voor geld.

Artikel 6 : Verzending en ontvangst

Opdrachtgever ontvangt de foto’s binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de betaling, tenzij, indien nodig, door Simone Haneveer Fotografie een andere termijn aan opdrachtgever schriftelijk wordt meegedeeld.

Goederen welke bij/via Simone Haneveer Fotografie door opdrachtgever kunnen worden aangeschaft, worden binnen een termijn van 3 dagen na ontvangst van de betaling vervaardigd, dan wel besteld. Opdrachtgever ontvangt de bestelde goederen uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de goederen, tenzij, indien nodig, door Simone Haneveer Fotografie een andere termijn aan opdrachtgever schriftelijk wordt meegedeeld.

Opdrachtgever krijgt nadat Simone Haneveer Fotografie de betaling in ontvangst heeft genomen de foto's via een USB toegestuurd.

Wanneer opdrachtgever een afdruk of album heeft besteld, wordt de afdruk of album gemaakt en besteld na ontvangst van betaling. Het bestelde product komt ter controle eerst bij Simone Haneveer, waar opdrachtgever deze na controle mag ophalen. De producten die worden besteld bij Simone Haneveer Fotografie worden niet verzonden, deze kun je op afspraak ophalen bij Simone Haneveer Fotografie.

Artikel 7 : Annulering en opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Simone Haneveer Fotografie, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het verschuldigde bedrag van de factuur is voldaan.

Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Simone Haneveer Fotografie gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

Opdrachtgever dient opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst schriftelijk te geschieden. Opdrachtgever dient dit minimaal te geschieden tot 48uur voor aanvang van de opdracht.

Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever korter dan/na de gestelde termijn van 48uur voor aanvang van de opdracht, zal Simone Haneveer Fotografie 20% van de overeengekomen totaalprijs, lees te maken kosten, in rekening brengen.

In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Simone Haneveer niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal Simone Haneveer indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.

Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden en/of producten.

Artikel 7.1: No show

Wanneer de opdrachtgever niet op de afgesproken datum en tijd aanwezig is, zal de aanbetaling worden gezien als vergoeding voor het niet nakomen van de gemaakte afspraak. 

Artikel 7.2: Niet het gewenste resultaat

Indien een der partijen niet tevreden is over het gewenste resultaat, wordt een nieuwe fotoshoot voorgesteld met een korting van 50% over de totaalprijs van de fotoshoot die is voldaan. Dit is echter géén verplichting, geld terug is helaas niet mogelijk.

Artikel 7.3: Fotoshoot verplaatsen of annuleren

Opdrachtgever kan een fotoshoot verplaatsen of annuleren mits dit een geldige reden betreft. Het weer is echter geen geldige reden. Simone Haneveer zal in het geval dat het weer te slecht is, contact met opdrachtgever opnemen om een andere datum in te plannen. Dit kan tot een uur voor aanvang van de fotoshoot. Annuleren met een geldige reden kan tot 48 uur voor aanvang van de fotoshoot.

Artikel 8: Persoonlijke pagina

Na de fotoshoot ontvang je binnen 7 werkdagen de inloggegevens van jullie persoonlijke pagina. Op deze pagina kun je je foto’s zelf uitkiezen. Deze foto’s ontvang je ná ontvangst van betaling (zie artikel 5). De foto’s zijn 14 dagen beschikbaar op jullie pagina. Het is dus van belang dat je binnen 14 dagen de keuze van de foto’s per mail (naar: hallo@simonehaneveer.nl) doorgeeft.
Wanneer dit niet binnen 14 dagen gebeurt, wordt de pagina automatisch verwijdert en kun je niet meer inloggen op jouw persoonlijke pagina.

 

Artikel 9: Auteursrecht en gebruiksrecht

Van de digitale bestanden die je koopt, koop je het gebruiksrecht, niet het auteursrecht! Dit betekent dat je enkel het recht hebt tot reproductie van de foto’s voor eigen gebruik. Simone Haneveer Fotografie behoudt alle auteursrechten en heeft daarmee het recht om de gemaakte foto’s te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties waaronder website, portfolio, social media en drukwerk.

 

Indien je uitdrukkelijk niet wenst dat de gemaakte foto’s van jezelf of van leden van je gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dien je dit voor de reservering per e-mail kenbaar te maken (zie artikel 3).

 

Het is niet toegestaan de ontvangen digitale foto’s op internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede, dan dat deze is aangeleverd door Simone Haneveer Fotografie. Dus niet zelf bewerken, bijsnijden, omzetten naar zwart wit of voorzien van een filter.

 

Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Simone Haneveer Fotografie.

 

Het is niet toegestaan om foto’s/digitale bestanden op te sturen naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Simone Haneveer Fotografie.

Privacyverklaring

 

Simone Haneveer Fotografie, gevestigd aan Boterbloem 13 5102 HN Dongen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Boterbloem 13
5102 HN Dongen
0638217350

Persoonsgegevens die wij verwerken

Simone Haneveer Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@simonehaneveer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Simone Haneveer Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Simone Haneveer Fotografie neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Simone Haneveer Fotografie) tussen zit. Simone Haneveer Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Simone Haneveer Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Simone Haneveer Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Simone Haneveer Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Simone Haneveer Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@simonehaneveer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Simone Haneveer Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Simone Haneveer Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hallo@simonehaneveer.nl. Simone Haneveer Fotografie heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.